Grant w konkursie Dialog MNiSW dla Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ otrzymało grant w konkursie Dialog, organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na rozbudowę infrastruktury bazodanowej.

Trudności w dostępie do danych są jedną z przyczyn małego rozpowszechnienia metod ilościowych w polskiej politologii, zwłaszcza w zakresie badań nad funkcjonowaniem kluczowej instytucji politycznej, jaką jest parlament. Potrzebne dane są dostępne na stronach internetowych poszczególnych instytucji, ale nie w postaci umożliwiającej ich łatwą analizę. W związku z tym w projektach poświęconych omawianej tematyce najczęściej zbiera się dane ręcznie, co wymaga wielu osobogodzin pracy i przez to generuje duże koszty, a ponadto jest źródłem częstych błędów. Alternatywą jest opracowanie narzędzi informatycznych do zautomatyzowanego pobierania danych, ale ze względu na konieczność zaangażowania dodatkowego wykonawcy-informatyka jest ona rzadko spotykana.

Projekt odpowiada na przedstawioną potrzebę, dostarczając bazy danych zawierającej wszystkie podstawowe informacje o procesie politycznym i jego uczestnikach, jakie są dostępne na stronach instytucji publicznych. W przeciwieństwie do portali typu watchdogowego, jak np. polski Sejmometr czy ogólnoeuropejski VoteWatch, które kierują swoją ofertę do obywateli, dziennikarzy czy organizacji pozarządowych, zainteresowanych przyjaznym dostępem do pojedynczych danych lub ogólnych statystyk, nasz system zorientowany będzie na potrzeby badaczy wykorzystujących je do analiz ilościowych, którzy pobierają całe zbiory danych i często potrzebują integracji danych z różnych źródeł.

W ramach projektu planowane jest m.in.:

1. Zaprojektowanie i utworzenie bazy danych obejmującej:
 -- dane wyborcze,
 -- imienne wyniki głosowań sejmowych, senackich oraz głosowań w Parlamencie Europejskim,
 -- dane o składzie Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz ich organów wewnętrznych,
 -- dane o karierach politycznych parlamentarzystów,
 -- dane o przebiegu krajowego i europejskiego procesu legislacyjnego.

2. Utworzenie narzędzi do zautomatyzowanego wprowadzania danych do bazy, które pozwolą aktualizować bazę po zakończeniu projektu bez dodatkowego finansowania zewnętrznego.

3. Utworzenie interfejsu umożliwiającego łatwy i bezpieczny dostęp do utworzonej bazy zainteresowanym badaczom oraz eksport danych w formatach pozwalających na ich łatwą analizę przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

4. Organizacja szkoleń i staży z zakresu obsługi baz danych, oprogramowania statystycznego i skryptowych języków programowania skierowanych do badaczy (pracowników naukowych i doktorantów) zainteresowanych wykorzystaniem zgromadzonych w projekcie danych.

Założeniem programu Dialog jest wspieranie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki i sferze społeczno-gospodarczej. Wyróżniane są propozycje wdrażania rozwiązań podwyższających jakość i konkurencyjność badań naukowych; pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką; wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Data opublikowania: 10.01.2019
Osoba publikująca: Katarzyna Mirocha