Współpraca z Kancelarią Sejmu

We wrześniu 2012 roku zawarte zostało porozumienie o stałej współpracy pomiędzy Centrum a Kancelarią Sejmu. Umożliwia ono bieżące przekazywanie danych gromadzonych przez Ośrodek Informatyki Kancelarii Sejmu oraz zamawianie przez CBIP szczegółowych kwerend na wybranych kategoriach danych (pod kątem wykonywania konkretnych analiz w projektach badawczych).

W ramach współpracy, CBIP informowane jest o planowanych kierunkach rozwoju informatycznego baz sejmowych, co pozwala na dostosowanie planów badawczych i inwestycji infrastrukturalnych do przyszłej struktury tychże baz (np. w zakresie ręcznego kodowania danych, co - z uwagi na kilkuletni cykl budżetowy większości grantów naukowych - umożliwia racjonalizację kosztów i lepsze planowanie wydatków). Jednocześnie, rozwiązania wypracowane przez CBIP w zakresie struktury systemu ISQAL przekazywane są Ośrodkowi Informatyki KS do ewentualnego wykorzystania przy dalszej rozbudowie baz danych Sejmu.


Współpraca z Fundacją Ośrodek Badań nad Prawem i Polityką

W oparciu o umowę zawartą z Ośrodkiem Badań nad Prawem i Polityką (OBPP), CBIP UJ zostało partnerem wiodącym w projekcie „Platforma Politologii Empirycznej" (PPE), na który to projekt uzyskano finansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę.

Platforma ma stać się wirtualnym centrum współpracy naukowej i wymiany informacji między badaczami realizującymi badania empiryczne nad polityką. Podstawowym celem PPE będzie stworzenie sieci współpracy ośrodków naukowych, wymieniających się za jej pomocą zgromadzonymi przez siebie zestawami danych. Koordynacja wymiany danych służyć ma również ujednoliceniu standardów ich kodowania, co pozwoli zapobiec sytuacji, w której badacze kodują te same dane kilkakrotnie, tworząc niekompatybilne zestawy. Ponadto przedsięwzięcie to ma wymiar popularyzatorski i promocyjny dla uczestniczących w nim podmiotów.