Dariusz Stolicki

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:

 1. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, główny wykonawca)
 2. Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej (NCN, główny wykonawca)
 3. Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym (NCN, wykonawca)
 4. Infrastruktura bazodanowa dla badań empirycznych nad polityką polską i europejską (MNiSW, konkurs Dialog, kierownik)
 5. Przeliczanie głosów na mandaty w systemie d’Hondta
 6. Model urnowy Pólyi jako stochastyczny model wyborów
 7. Głosy zmarnowane w systemach większościowych i proporcjonalnych
 8. Wskaźniki siły głosu dla losowego wektora wag
 9. Parlament Europejski - podsumowanie VII kadencji
 10. Interesy narodowe w Parlamencie Europejskim
 11. Spójność klubów parlamentarnych w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji
 12. Instytucja poprawki legislacyjnej w polskim procesie ustawodawczym
 13. Transpozycje dyrektyw w Unii Europejskiej

Zainteresowania badawcze:

 • systemy wyborcze, matematyka wyborcza
 • badania porównawcze i statystyczne nad procesem legislacyjnym
 • konstytucjonalizm amerykański, amerykański system prawny i polityczny
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
 • rozkłady na simpleksie, metody Monte Carlo

Wybrane publikacje

D. Boratyn, W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Average Weights and Power in Weighted Voting Games (arXiv:1905.04261 [cs.GT]).

W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results (arXiv:1812.07048 [physics.soc-ph]).

A. Gendźwiłł, J. Flis, D. Stolicki, Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi, „Decyzje” 2018, nr 29, s. 5-39, doi: 10.7206/DEC.1733-0092.101.

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method (arXiv:1805.08291 [physics.soc-ph]).

J. Flis, A. Gendźwiłł, D. Stolicki, Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów, „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 33-64.

J. Flis, D. Stolicki, JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, r. LXXIX, z. 3, s. 253-266, doi: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.

J. Flis, D. Stolicki, Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014, „Rocznik Lubuski” 2017, t. 43, nr 2, s. 65-81.

J. Flis, D. Stolicki, Przechyły terytorialne – zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy, [w:] T. Koziełło, D. Szczepański (red.), Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, Rzeszów 2017, s. 63-75.

J. Sokołowski, D. Stolicki, Przyczyny uchybień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego, Przegląd Politologiczny 22 (2), s. 39-54, doi: 10.14746/pp.2017.22.2.3, 2017.

W. Słomczyński, D. Stolicki, National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, s. 51-67, 2016.

J. Flis, D. Stolicki, Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, Zarządzanie Publiczne 4 (34), s. 23-35, 2015.

Repozytorium UJ

Google Scholar