Ustawa 2.0

 

W pracach Zespołu Projektowego „Ustawy 2.0”, jako jeden z liderów obszarów tematycznych, brał udział  Jacek Sokołowski, Kierownik CBIP UJ. Pod jego kierownictwem opracowane zostały założenia Działu III projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, poświęconego organizacji uczelni. Rezultatem prac Zespołu jest publikacja:


Plus ratio quam vis consuetudinis
Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0

oraz

Raport z konsultacji społecznych założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

 

Ze wstępu do publikacji:
„Ustawa 2.0” to projekt naukowy, zrealizowany w ramach grantu naukowego (Nr umowy: 02/U2.0/2016/91) przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na opracowanie założeń rozwiązań prawnych w obszarze szkolnictwa wyższego. Koncepcja przedstawiona przez Zespół naukowców skupionych wokół Instytutu Allerhanda została przez Komisję Konkursową wybrana do dalszego opracowania – jako jedna z trzech zwycięskich, spośród piętnastu zgłoszonych. Kierownikiem Zespołu był Prezes Instytutu, dr hab. Arkadiusz Radwan. Oprócz opracowania założeń reformy, obowiązkiem interdyscyplinarnych zespołów było także przeprowadzenie konsultacji społecznych.