Konkurs na stanowisko doktoranta-wykonawcy w grancie NCN

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta-wykonawcy w interdyscyplinarnym projekcie badawczym Wzory wyborcze: efekty polityczne wybranych systemów wyborczych w perspektywie ilościowej, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 18 (panel HS5, nr 2019/35/B/HS5/03949).

Wymagania:

  • doktorant matematyki prowadzący badania w obszarze teorii wyboru społecznego
  • dorobek naukowy obejmujący przynajmniej jeden artykuł w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym
  • doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach międzynarodowych
  • zainteresowania naukowe zbieżne z tematyką projektu (optymalnie znajdujące odzwierciedlenie w publikacjach, preprintach i wystąpieniach konferencyjnych)
  • pożądane doświadczenie w zakresie badań interdyscyplinarnych (potwierdzone np. przez udział w interdyscyplinarnych zespołach badawczych lub współautorstwo prac z autorami reprezentującymi inne dyscypliny)

Opis zadań:

Matematyczne modelowanie efektów systemów wyborczych (m.in. statystyki pozycyjne wyników graczy, krzywe seats-votes, proporcjonalność podziału mandatów, spodziewana liczba partii, podatność na efekty spoilerów, marginesy wygranej, głosy zmarnowane).

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie wypłacane przez 30 miesięcy od podpisania umowy (z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z 27 października 2016 r.).

Zainteresowanych doktorantów prosimy o nadsyłanie dokumentów (CV naukowe z wykazem publikacji, w tym preprintów, oraz wystąpień konferencyjnych, a także oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie) na adres cbip@uj.edu.pl do dnia 8 czerwca 2020 r.

Wszelkie pytania dotyczące projektu lub konkursu proszę kierować na adres dariusz.stolicki@uj.edu.pl.

 

Streszczenie projektu:

Celem projektu jest zbadanie politycznych efektów wybranych (najczęściej spotykanych) systemów wyborczych w aspekcie ilościowym. Dotychczas problem ten był badany głównie z perspektywy empirycznej – traktowano system wyborczy jako jedną ze zmiennych wyjaśniających w modelu statystycznym bądź dopasowywano różne funkcje do danych z rzeczywistych wyborów. Jednak w istocie rzeczy mamy do czynienia z problemem typowo matematycznym – jak pewna funkcja (system wyborczy) odwzorowuje wynik głosowania na podział mandatów (czy inny interesujący nas parametr). W związku z tym właściwe dla jego badania wydają się metody formalne: najpierw zakładamy sobie pewien model probabilistyczny rozkładu preferencji wyborców, a następnie wyprowadzamy z niego interesujące nas wyniki.

Planujemy skoncentrować się na pięciu podstawowych efektach politycznych: zależności między głosami i mandatami w skali kraju (matematycznie wyrażającej się poprzez tzw. krzywą S-V), proporcjonalności (odległości między rozkładami głosów i mandatów), spodziewanej liczby partii parlamentarnych (i jej zależności od innych parametrów, jak np. wielkość okręgu wyborczego czy progi wyborcze), podatności systemu na zachowania chaotyczne (kiedy mała zmiana, np. minimalne przekroczenie progu wyborczego czy przyłączenie małej partii do innego ugrupowania, ma bardzo duży wpływ na ostateczny podział mandatów) oraz liczby głosów zmarnowanych (oddanych na przegranych kandydatów).

Główną cechą wyróżniającą projekt jest unikalna, silnie interdyscyplinarna metodologia, łącząca elementy politologii, matematyki, statystyki, socjologii, informatyki i fizyki statystycznej. Będziemy stosować przede wszystkim metody z różnych obszarów matematyki stosowanej, m.in. rachunku prawdopodobieństwa, kombinatoryki, teorii gier czy teorii aproksymacji, jak również metody informatyczne (np. symulacje Monte Carlo).

Data opublikowania: 20.05.2020
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki