Jacek Sokołowski

Projekty i zainteresowania badawcze

Projekty w CBIP UJ:

  1. Badanie skali zjawiska gerrymanderingu w polskich wyborach do rad gmin w 2014 r. (NCN, wykonawca)
  2. Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym (NCN, wykonawca)
  3. Infrastruktura bazodanowa dla badań empirycznych nad polityką polską i europejską (MNiSW, konkurs Dialog, główny wykonawca)
  4. Spójność klubów parlamentarnych w Sejmie IV, V, VI i VII kadencji
  5. Empiryczna analiza uprawnień hamujących prezydenta w procesie stanowienia prawa
  6. Instytucja poprawki legislacyjnej w polskim procesie ustawodawczym
  7. Transpozycje dyrektyw w Unii Europejskiej

Zainteresowania badawcze:

  • regulacja procesu stanowienia prawa w ujęciu empirycznym
  • ekonomiczna analiza prawa w kontekście decyzji kolektywnych w prawie prywatnym i publicznym

Przebieg kariery naukowej

od 2014 - adiunkt w Katedrze Współczesnej Polityki Polskiej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

2010-2014 - asystent w Katedrze Współczesnej Polityki Polskiej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ

2006-2008 - kierownik projektu "Polski parlamentaryzm w świetle danych empirycznych"

2005-2010 - adiunkt w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego

2005 - stopień doktora nauk prawnych, Uniwersytet Ruperta-Karola w Heidelbergu, Wydział Prawa

Wybrane publikacje

J. Sokołowski, D. Stolicki, Przyczyny uchybień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego, Przegląd Politologiczny 22 (2), s. 39-54, doi: 10.14746/pp.2017.22.2.3, 2017.

J. Sokołowski, Organizacja uczelni, w: Plus ratio quam vis consuetudinis Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Oficyna Allenharda, Kraków 2017.

J. Sokołowski, Geneza polityczna sądownictwa konstytucyjnego w Polsce a historyczny proces konstytucjonalizacji polityki w Europie Zachodniej, w: III Rzeczpospolita Polska 1990–2016. Opinie – dylematy – kontrowersje, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2016.

J.K. Sokołowski, Spójność, zgodność i dyscyplina ugrupowań parlamentarnych: przegląd aktualnych zagadnień badawczych, Politeja (32), s. 45-62, 2014.

J.K. Sokołowski, Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005–2007,  Państwo i Społeczeństwo, 4 (X), s. 57-70, 2010.

J.K. Sokołowski, Metody  ilościowe  we  współczesnych  badaniach  nad  parlamentaryzmem, Annales UMCS 2 (XVI), s. 59-82, 2009.

J.K. Sokołowski (red.), P. Poznański (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.