Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt Flagowy QuantPol

Decyzją Rektora UJ z września 2022 r. Centrum Badań Ilościowych nad Polityką jest jednym z 16. projektów flagowych Uniwersytetu w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (ID.UJ), Priorytetowego Obszaru Badawczego DigiWorld. Projekty Flagowe (PF) stanowią ambitne przedsięwzięcia realizowane w ramach programu ID.UJ, które w istotny sposób mają wzbogacić ekosystem badawczy UJ. PF mają przy tym stać się „wizytówkami UJ” – przestrzeniami współpracy interdyscyplinarnej i międzynarodowej, które we wzorowy sposób łączą prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie z realizacją innych aspektów misji Uniwersytetu: kształceniem studentów i doktorantów, współpracą z biznesem, działalnością ekspercką i zaangażowaniem społecznym.

Celem projektu QuantPol jest wykorzystanie potencjału Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ jako międzywydziałowego centrum grupującego i wspierającego zespoły badawcze zajmujące się zastosowaniem metod nauk matematycznych (matematyki, statystyki, informatyki czy socjofizyki) do badania zagadnień z zakresu nauk społecznych (przede wszystkim nauk politycznych, ale też m.in. prawa, socjologii, historii, nauk o bezpieczeństwie czy nauk o mediach) dla zwiększenia udziału badań ilościowych opartych na dużych zbiorach danych w naukach społecznych w UJ.

Podstawową formułą działalności projektu jest utworzenie platformy badawczej wspierającej zastosowania nauk matematycznych w badaniach innych zespołów i grup badawczych na UJ z obszaru nauk humanistyczno-społecznych poprzez zapewnianie wsparcia metodologicznego, techniczno-informatycznego oraz zarządzanie zasobami bazodanowymi i ich integrację. Wsparcie to będzie mieć charakter usługowy. Centrum będzie zapewniać m.in. konsultację metodologiczno-statystycznych nowych projektów, pomoc w doborze metod analizy, wykonywanie zadań zleconych typu web scraping, projektowanie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych, informatyczna obróbka danych, analiza statystyczna, dobór i implementacja metod uczenia maszynowego, przetwarzanie języka naturalnego, symulacje Monte Carlo, etc. W przypadku projektów o bardziej rozbudowanym komponencie ilościowym będzie też możliwe czasowe użyczanie pracowników Centrum (w niepełnym wymiarze) do zadań badawczych związanych z tym komponentem.

Kolejnym wymiarem działalności projektu QuantPol jest wymiar infrastrukturalny. Centrum gromadzi i zarządza jedną z największych w Europie baz danych o wyborach, parlamentach, partiach politycznych, orzecznictwie sądów konstytucyjnych i powiązanych zagadnieniach. Projekt umożliwia łatwiejsze udostępnianie tych danych innym badaczom na UJ (poprzez tworzenie bardziej przyjaznych interfejsów, niewymagających wiedzy programistycznej), ale też służy rozbudowie tej bazy, stanowiąc platformę dla integracji zasobów gromadzonych i wytwarzanych w różnych projektach badawczych z zakresu nauk społecznych na UJ.

Polecamy również
Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej

Ścieżki sukcesu, drogi odwrotu - wzorce kariery wyborczej i cyrkulacji elit w polskim wielopoziomowym systemie rywalizacji wyborczej

Czy nowość przynosi zmiany?

Czy nowość przynosi zmiany?

Problem Izomorfizmu Elekcji

Problem Izomorfizmu Elekcji

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><root available-locales="pl_PL" default-locale="pl_PL"><Title language-id="pl_PL">Projekt Flagowy QuantPol</Title></root>

Projekt Flagowy QuantPol