Parlament Europejski - podsumowanie VII kadencji

W 2014 r. zakończyła się siódma kadencja Parlamentu Europejskiego, która rozpoczęła się w 2009 r. Pod co najmniej trzema względami był to szczególnie ważny okres dla Unii Europejskiej i samego Parlamentu. Po pierwsze, 1 grudnia 2009 r. wszedł w życie Traktat z Lizbony, który dokonał istotnej zmiany zasad funkcjonowania Unii Europejskiej. Parlament Europejski znalazł się w nowej, ambiwalentnej sytuacji. Z jednej strony, jego kompetencje prawodawcze uległy znacznemu poszerzeniu, przez co uzyskał on bezprecedensową możliwość kształtowania prawodawstwa wtórnego UE na równi z Radą. Z drugiej strony zaś, pojawiła się silna presja ze strony Rady i Komisji, aby Parlament był odpowiedzialnym prawodawcą, który nie forsuje swoich preferencji za wszelką cenę, ale zawsze dąży do kompromisu satysfakcjonującego wszystkie strony. Parlament stanął zatem przed nowym problemem: jak pogodzić swoje interesy z postawą odpowiedzialnego prawodawcy? Po drugie, siódma kadencja PE była już drugą od czasu wielkiego rozszerzenia UE w 2004 r. W szóstej kadencji PE (2004–2009) posłowie z nowych państw członkowskich, według badań, odgrywali marginalne znaczenie w procesie legislacyjnym1. Zakładano, że w siódmej kadencji to się zmieni: deputowani z nowych krajów nabrali doświadczenia, nabyli esprit de corps oraz zinternalizowali wewnątrz- i międzyinstytucjonalne normy decyzyjne. Lata 2009–2014 miały być prawdziwym testem ich kompetencji i dojrzałości. Po trzecie, w latach 2009–2014 Unia Europejska koncentrowała się na poszukiwaniu rozwiązań oraz zapobieganiu konsekwencjom kryzysu ekonomicznego, jaki wybuchł w 2007 r. na świecie. Ze względu na rozszerzenie kompetencji przez Traktat z Lizbony Parlament został włączony w ten proces, przez co mógł kształtować antykryzysową legislację UE.

Celem projektu, którego rezultatem jest publikacja książkowa: Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), była analiza działalności i wpływu na legislację UE Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji. Badacze skoncentrowali się na trzech pytaniach badawczych. Po pierwsze, jak wyglądała ogólna działalność ustawodawcza i nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego w tym okresie? Po drugie, jaki wpływ miał Parlament Europejski na kształt legislacji UE w najważniejszych politykach UE? Po trzecie, jak wyglądała aktywność posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji?

Osoby realizujące projekt:

Dariusz Stolicki, Adam Kirpsza (Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ), Paweł Musiałek (Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego)

Publikacje:

A. Kirpsza (red.), P. Musiałek (red.), D. Stolicki (red.), Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), Kraków, AT Wydawnictwo, 2015.