Platforma Politologii Empirycznej

Do niedawna badania ilościowe nad polityką stanowiły obszar zdominowany przez „politologicznie zorientowanych" socjologów. W ostatnich latach zauważalny jest trend rozwoju tej dyscypliny w obrębie politologii sensu stricto, wciąż jednak jego głównym katalizatorem pozostają działania podejmowane przez pojedynczych politologów – empiryków. Rodzi to trudność w przezwyciężeniu barier typowych dla młodych dziedzin nauki, takich jak: 

 • rozproszenie i brak koordynacji działań badawczych,
 • ograniczony obieg literatury naukowej,
 • brak tzw. „banków danych".

W niektórych przypadkach naukowcy angażują znaczne środki w projekty typu data collecting, nie mając świadomości, że opracowywany przez nich materiał został wcześniej zgromadzony przez kogoś innego.

Projekt „Platforma Politologii Empirycznej" jest odpowiedzią na wyzwania stawiane naukom politycznym w Polsce, w szczególności te dotyczące promocji ośrodków naukowych, jak i ich aktywności informacyjnej na temat prowadzonych aktualnie programów oraz uzyskiwanych wyników badań. Obejmuje stworzenie unikalnego jak na polskie warunki systemu wymiany i upowszechniania informacji z zakresu szeroko rozumianych badań empirycznych nad polityką. Platforma Politologii Empirycznej stanowić będzie wirtualne centrum informacji na temat prac z tego zakresu, realizując następujące cele:

 • upowszechnianie informacji o publikacjach i badaniach oraz zapewnienie dostępu do danych zgromadzonych w projektach badawczych;
 • promocja ośrodków naukowych prowadzących badania empiryczne z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem politologii;
 • stworzenie sieci wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania empiryczne nad polityką, pozwalającej na osiągnięcie efektu interdyscyplinarnej synergii w prowadzonych pracach badawczych.

Realizacja projektu polegać będzie na stworzeniu portalu internetowego, składającego się z elektronicznego repozytorium publikacji i bibliografii, repozytorium zbiorów danych oraz portalu popularyzatorskiego. Naszą ofertę kierujemy w szczególności do osób realizujących projekty badawcze związane z gromadzeniem i przetwarzaniem rozbudowanych zestawów danych dotyczących badań nad:

 • wyborami i systemami wyborczymi,
 • systemami partyjnymi,
 • pracami legislacyjnymi,
 • finansowaniem polityki,
 • funkcjonowaniem koalicji parlamentarnych.

Współpracę w ramach PPE rozumieć należy dwojako. W węższym rozumieniu będzie to użyteczne narzędzie – bank danych oraz kompleksowa i wciąż rozbudowywana platforma wymiany informacji naukowych. W szerszym, PPE stanie się pierwszym krokiem służącym wstępnemu zintegrowaniu środowiska politologów empirycznych: przede wszystkim polskich, w szerszym zaś horyzoncie czasowym także z całej Europy Środkowej.

Partnerów zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami nt. projektu, przedstawionymi w załączonych poniżej dokumentach.

Zasady współpracy i dystrybucji danych w ramach networkingu naukowego prowadzonego za pośrednictwem Platformy Politologii Empirycznej (PPE)

Podstawowe formy zaangażowania w PPE

Projekt realizowany przez Fundację Ośrodek Badań nad Prawem i Polityką – finansowany ze środków MNiSW w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę