ISQAL - Interdyscyplinarny System do Ilościowej Analizy Legislacyjnej

Pierwszy projekt Interdyscyplinarnego Systemu do Ilościowej Analizy Legislacyjnej (Interdisciplinary System for Quantitative Analysis of Lawmaking - ISQAL) został stworzony w ramach projektu badawczego własnego nr 1 H02E 052 30, realizowanego w latach 2006-2008 ze środków Ministerstwa Nauki. Obecnie, po zasadniczej przebudowie modułów systemu, stanowi on połączenie zestawu narzędzi informatycznych z bazą danych, zawierającą wszystkie kwantyfikowalne zachowania posłów do polskiego Sejmu. System służy do prowadzenia badań ilościowych nad zachowaniami polityków, zwłaszcza w kontekście procesu legislacyjnego i jest jedyną w Europie tak zaawansowaną aplikacją tego rodzaju. Stworzona na jego potrzeby baza danych stanowi unikalne źródło informacji dla przedstawicieli nauk społecznych (politologia, socjologia) jak również bogaty materiał dla rozwijania metodologii statystycznych.

Możliwe zastosowania

ISQAL może być wykorzystywany przede wszystkim jako narzędzie do prowadzenia badań behawioralnych nad parlamentami oraz do analizy funkcjonalnej struktury i sposobu działania parlamentu. Badania te – w Polsce stanowiące praktycznie terra incognita -  stanowią obecnie jeden z dominujących kierunków w politologii zachodniej i dzielą się na wiele szczegółowych dziedzin, wśród których wymienić można:

  • badania ilościowe nad strukturą i funkcjami procesu ustawodawczego (lawmaking analysis),
  • badania ilościowe nad wewnętrzną strukturą parlamentów,
  • zachowania deputowanych w głosowaniach imiennych (roll-call analysis),
  • badania nad spójnością frakcji parlamentarnych (parliamentary cohesion),
  • badania dotyczące siły głosu frakcji i koalicji parlamentarnych,
  • badania nad pozycją ideologiczną poszczególnych frakcji w oparciu o wyniki głosowań.

Ponadto, ISQAL umożliwia również generowanie raportów związanych bezpośrednio z konkretną sytuacją polityczną, takich jak np. indeks dyscypliny posłów w poszczególnych kategoriach głosowań lub identyfikujących grupy posłów popierających określone poprawki do projektu ustawy niezależnie od swojej przynależności partyjnej.

Wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem pierwszej wersji ISQAL, opublikowane zostały w pracy pod redakcją J. Sokołowskiego i P. Poznańskiego: „Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu 1997-2007", Kraków 2008.

Najważniejsze cechy ISQAL

  • Nowatorstwo. System ma charakter nowatorski zarówno od strony informatycznej, jak i od strony swoich funkcji, zaprojektowany bowiem został z założenia jako instrument interdyscyplinarnej współpracy, służący badaczom z różnych dziedzin.
  • Iteracyjność. System może być rozbudowywany i modyfikowany zarówno poprzez dodawanie nowych aplikacji, jak i poprzez zmiany struktury bazy danych (dodawanie nowych kategorii danych i nowych relacji pomiędzy nimi) bez konieczności tworzenia od nowa komponenty bazodanowej.
  • Automatyzacja. Istnieje możliwość łatwej integracji systemu z narzędziami do automatycznego pobierania i przetwarzania nowych danych.
  • Uniwersalność. System zaprojektowany został z myślą o gromadzeniu danych dotyczących polskiego parlamentu jednakże możliwa jest jego modyfikacja, tak aby posłużył do gromadzenia danych na temat innych ciał przedstawicielskich.