Publikacje

D. Boratyn, W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Average Weights and Power in Weighted Voting Games, arXiv: 1905.04261 [cs.GT] (2019), „Mathematical Social Sciences” 2020, doi: 10.1016/j.mathsocsci.2020.04.002.

S. Szufa, P. Faliszewski, P. Skowron, A. Slinko, N. Talmon, Drawing a Map of Elections in the Space of Statistical Cultures, “AAMAS '20: Proceedings of the 19th International Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems” 2020, pp. 1341–1349.

D. Stolicki, W. Słomczyński, J. Flis, A Probabilistic Model for Detecting Gerrymandering in Partially-Contested Multiparty Elections, „LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence” 2019, Vol. 34 (LNCS 11890), pp. 1-20, doi: 10.1007/978-3-662-60555-4_1.

D. Boratyn, Ocenianie strategiczne, “Decyzje” 2019, nr 31, s. 5-28, doi: 10.7206/DEC.1733-0092.119.

D. Boratyn, J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, A Formal Model of the Relationship between the Number of Parties and the District Magnitude (arXiv:1909.12036 [physics.soc-ph]).

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: A Formula For Estimating the Distribution of Seats Under the Jefferson–D’Hondt Method, “Public Choice” 2019, doi: 10.1007/s11127-019-00680-w.

P. Faliszewski, P. Skowron, A. Slinko, S. Szufa, N. Talmon (2019), How Similar Are Two Elections?, “Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence” Vol. 33, pp. 1909-1916.

D. Boratyn, W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Average Weights and Power in Weighted Voting Games (arXiv:1905.04261 [cs.GT]).

P. Faliszewski, P. Skowron, A. Slinko, S. Szufa, N. Talmon, How Similar Are Two Elections?, “Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence” 2019, Vol. 33, pp. 1909-1916, doi: 10.1609/aaai.v33i01.33011909.

W. Kirsch, W. Słomczyński, D. Stolicki, K. Życzkowski, Double Majority and Generalized Brexit: Explaining Counterintuitive Results (arXiv:1812.07048 [physics.soc-ph]).

A. Gendźwiłł, J. Flis, D. Stolicki, Skuteczność głosów preferencyjnych w systemie proporcjonalnym z listami otwartymi, „Decyzje” 2018, nr 29, s. 5-39, doi: 10.7206/DEC.1733-0092.101.

J. Flis, W. Słomczyński, D. Stolicki, Pot and Ladle: Seat Allocation and Seat Bias under the Jefferson-D'Hondt Method (arXiv:1805.08291 [physics.soc-ph]).

P. Faliszewski, S. Szufa, N. Talmon, Optimization-Based Voting Rule Design: The Closer to Utopia the BetterProceedings of the 17th International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS 2018 (2018), pp. 32-40.

J. Flis, A. Gendźwiłł, D. Stolicki, Rywale włodarzy. Doświadczenia i szanse samorządowych pretendentów, „e-Politikon” 2018, nr 26, s. 33-64.

J. Flis, D. Stolicki, JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, r. LXXIX, z. 3, s. 253-266, doi: 10.14746/rpeis.2017.79.3.20.

J. Flis, D. Stolicki, Powszechność i partykularyzm – przechyły terytorialne w wyborach sejmikowych 2006-2014, „Rocznik Lubuski” 2017, t. 43, nr 2, s. 65-81.

J. Flis, D. Stolicki, Przechyły terytorialne – zróżnicowania wyborczej bazy samorządowych włodarzy, [w:] T. Koziełło, D. Szczepański (red.), Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli, Rzeszów 2017, s. 63-75.

J. Sokołowski, D. Stolicki, Przyczyny uchybień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego, Przegląd Politologiczny 22 (2), s. 39-54, doi: 10.14746/pp.2017.22.2.3, 2017.

J. Flis, A. Gendźwiłł, Przedstawiciele i rywale - samorządowe reguły wyboru, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2017.

J. Sokołowski, Organizacja uczelni, w: Plus ratio quam vis consuetudinis Reforma nauki i akademii w Ustawie 2.0, Oficyna Allenharda, Kraków 2017.

G. Grimmett, F. Pukelsheim, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Composition of the European Parliament and voting in the Council, A Letter to the European Parliament, April 17, 2017.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Degressive proportionality in the European Union, w: The Composition of the European Parliament, European Parliament, Committee on Constitutional Affairs, PE 583.117, February 2017.

W. Słomczyński, D. Stolicki, National Interests in the European Parliament: Roll Call Vote Analysis, LNCS Transactions on Computational Collective Intelligence XXIII, s. 51-67, 2016.

A. Gendźwiłł, M. Cześnik, J. Flis, J. Haman, A. Materska-Sosnowska, B. Michalak, P. Pietrzyk, J. Zbieranek, Nieważne głosy, ważny problem: wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2016.

J. Sokołowski, Geneza polityczna sądownictwa konstytucyjnego w Polsce a historyczny proces konstytucjonalizacji polityki w Europie Zachodniej, w: III Rzeczpospolita Polska 1990–2016. Opinie – dylematy – kontrowersje, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2016.

J. Flis, D. Stolicki, Skrzywione podziały: na tropie gerrymanderingu w polskich gminach, Zarządzanie Publiczne 4 (34), s. 23-35, 2015.

J. Flis, Efekt książeczki, w: Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2015.

J. Flis, Reprezentacja powiatów w sejmikach na przykładzie Małopolski, Acta Politica Polonica (33), s. 32-57, 2015.

A. Kirpsza (red.), P. Musiałek (red.), D. Stolicki (red.), Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), AT Wydawnictwo, Kraków 2015.

K. Rzążewski, W. Słomczyński, K. Życzkowski, Każdy głos się liczy. Wędrówka przez krainę wyborów, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

J. Flis, Złudzenia wyboru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

J.K. Sokołowski, Spójność, zgodność i dyscyplina ugrupowań parlamentarnych: przegląd aktualnych zagadnień badawczych, Politeja (32), s. 45-62, 2014.

J. Flis, W. Wojtasik, Candidate Selection in the 2014 European Parliament Election in Poland, Political Preferences (9), s. 129-143, 2014.

J. Flis, Głos i rozgłos. Medialne i systemowe determinanty indywidualnego wyniku wyborczego liderów list, Zeszyty Prasoznawcze 2 (218), s. 203-220, 2014.

K. Życzkowski, W. Słomczyński, Square root voting system, optimal threshold and π, w: Power, voting, and voting power: 30 years after,  Springer, Heidelberg 2013.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Mathematical aspects of degressive proportionality,
Mathematical Social Sciences 2 (63), s. 94-101, 2012.

J. Flis, Skuteczność parytetu, w: Wybory parlamentarne 2011, Remar Wojciech Wciślak, Sosnowiec 2012.

J. Flis, Partie polityczne w wyborach prezydentów miast, Studia Politologiczne (20), s. 139-159, 2011.

J.K. Sokołowski, Polityczne uwarunkowania polityki prawnej w latach 2005–2007,  Państwo i Społeczeństwo, 4 (X), s. 57-70, 2010.

J.K. Sokołowski, Metody  ilościowe  we  współczesnych  badaniach  nad  parlamentaryzmem, Annales UMCS 2 (XVI), s. 59-82, 2009.

J.K. Sokołowski (red.), P. Poznański (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Kompromis Jagielloński - system głosowania dla Rady Unii Europejskiej, Międzynarodowy Przegląd Polityczny 2 (18), s. 15-32, 2007.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, From a toy model to the double square root voting system, Homo Oeconomicus (24), s. 381-399, 2007.

J. Flis, Samorządowe public relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

K. Życzkowski, W. Słomczyński, T. Zastawniak,  Physics for fairer voting,  Physics World 3 (19), s. 35-37, 2006.

W. Słomczyński, K. Życzkowski, Penrose voting system and optimal quota, Acta Physica Polonica B  11 (37), s. 3133-3143, 2006.