I Edycja Konkursu o Puchar Pytii rozstrzygnięta

Na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Kapituła rozstrzygnęła I Edycję Konkursu o Puchar Pytii, organizowanego przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

W konkursie kapituła uwzględniła jedynie publikowane sondaże przeprowadzone w ciągu miesiąca przed pierwszą turą wyborów Prezydenta RP, która miała miejsce 10 maja 2015 roku oraz w okresie między pierwszą i drugą turą wyborów, a więc sondaże siedmiu ośrodków: CBOS, Estymator, GfK Polonia, IBRIS, Millward Brown, PP/ROBOP i TNS Polska. Dla każdego ośrodka, który przeprowadził w rzeczonym okresie więcej niż jedno badanie opinii, uwzględniono jedynie ostatni sondaż przed każdą turą. Dla każdego rozpatrywanego sondażu Kapituła uwzględniła wyłącznie wyniki w formie publikowanej, przy czym w przypadku, gdy różne źródła podawały wyniki tego samego sondażu z różną precyzją, uwzględniono najbardziej dokładne źródło. Przed porównaniem wyniki zostały znormalizowane tak, aby rezultaty wszystkich kandydatów sumowały się do 100%. Dla porównania w załączonych tabelach zamieszczono też wyniki sondaży exit poll late poll. Sondaże te nie były jednak brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody.

Sondaże przed każdą turą z osobna zostały porównane przy użyciu czterech metryk – patrz M. M. Deza, E. Deza, Encyclopedia of Distances, Springer 2014, rozdz. 14. Jako podstawową wielkość opisującą dokładność poszczególnego sondażu przyjęto kąt statystyczny DSTAT pomiędzy danymi sondażu a wynikami wyborów. Kąt DSTAT zdefiniowany jest  (Bhattacharyya 1943) jako arcus cosinus współczynnika Bhattacharyi. Dodatkowo analizowano odległość miejską L1 (definiowaną jako suma modułów błędów), odległość euklidesową L2 (definiowaną jako pierwiastek z sumy kwadratów błędów), odległość Czebyszowa L (definiowaną jako maksimum z modułów błędów). Ponadto uwzględniono również błąd różnicy między dwoma pierwszymi kandydatami D12. Można zauważyć, że w przypadku II tury wyborów, w której startuje jedynie dwóch kandydatów, rozpatrywane metryki są porządkowo równoważne, a zatem muszą generować tę samą kolejność wśród uczestników konkursu.

Zważywszy na fakt, iż żaden sondaż przed pierwszą turą wyborów nie przewidział prawidłowo kolejności pierwszych dwóch kandydatów, Kapituła postanowiła nie przyznać Złotego Pucharu Pytii za najlepszy sondaż przed pierwszą turą wyborów. Natomiast Kapituła przyznała Miedziany Puchar Pytii firmie IBRIS, której sondaż z 8.05.2015 był najtrafniejszy według wszystkich rozpatrywanych metryk.

Złoty Puchar Pytii za najlepszy sondaż przed drugą turą wyborów Kapituła przyznała firmie PP/ROBOP, której sondaż z dni 18-20.05 był najbliższy oficjalnym wynikom wyborów ogłoszonym przez Państwową Komisję Wyborczą. Dodatkowo Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienia firmom CBOS i Millward Brown, których sondaże, odpowiednio z 14-20.05 i 22.05, trafnie przewidziały kolejność kandydatów.

Tabela 1. Ostatnie sondaże opublikowane przed wyborami prezydenckimi 2015

Wyniki sondaży (po jednym ostatnim dla każdego ośrodka) przeskalowanych tak, by głosy na poszczególnych kandydatów sumowały się do 100% (zaokrąglone do 0,1%)

  1.  I tura wyborów prezydenckich – 10 maja 2015:
 

GfK

Polonia

CBOS

PP/ROBOP

Millward Brown

TNS Polska

Estymator

IBRIS

Exit poll

Late poll

Wybory

Data przeprowadzenia

9-12.04

16-22.04

27.04-3.05

6-7.05

6-7.05

6-7.05

8.05

10.05

10.05

10.05

Liczebność próby

1020

1027

6000

3016

1000

1293

1100

     

Andrzej Duda

29,6%

29,9%

31,1%

28,7%

31,0%

29,0%

30,6%

34,8%

34,5%

34,76%

Bronisław Komorowski

50,6%

49,4%

39,3%

41,5%

40,2%

40,0%

39,3%

32,2%

33,1%

33,77%

Paweł Kukiz

4,9%

8,0%

12,2%

13,8%

17,2%

16,0%

19,3%

20,3%

20,5%

20,80%

Janusz Korwin-Mikke

3,7%

4,6%

5,1%

5,3%

3,4%

4,0%

3,4%

4,4%

3,5%

3,26%

Magdalena Ogórek

6,2%

4,6%

4,3%

4,3%

3,4%

3,0%

2,5%

2,4%

2,4%

2,38%

Adam Jarubas

2,5%

2,3%

3,9%

2,1%

2,3%

4,0%

1,6%

1,6%

1,6%

1,60%

Janusz Palikot

1,2%

1,1%

1,9%

3,2%

1,1%

2,0%

1,3%

1,5%

1,6%

1,42%

Grzegorz Braun

0,5%

0,0%

1,3%

1,1%

1,1%

1,0%

0,9%

1,1%

1,1%

0,83%

Marian Kowalski

0,5%

0,0%

0,6%

0,0%

0,0%

1,0%

0,8%

0,8%

0,8%

0,52%

Jacek Wilk

0,2%

0,0%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,6%

0,6%

0,46%

Paweł Tanajno

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,3%

0,20%

Razem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,00%

100,0%

100,00%

 

  1. II tura wyborów prezydenckich – 24 maja 2015:
 

CBOS

PP/ROBOP

Estymator

TNS Polska

Millward Brown

IBRiS

Exit poll

Late poll

Wybory

Data przeprowadzenia

14-20.05

18-20.05

21.05

21.05

22.05

22.05

24.05

24.05

24.05

Liczebność próby

1048

6000

1341

1000

2500

1100

     

Andrzej Duda

52,2%

51,0%

49,5%

48,9%

50,3%

49,6%

53%

52%

51,55%

Bronisław Komorowski

47,8%

49,0%

50,5%

51,1%

49,7%

50,4%

47%

48%

48,45%

Razem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100%

100%

100,00%

 

Wyniki konkursu – I tura wyborów prezydenckich – 10 maja 2015

Lp

Sondaż

Data sondażu

Liczebność próby

D_stat =

kąt statystyczny

L_1 =

suma modułów błędów

L_2 = pierwiastek z sumy kwadratów błędów

L_infty = maksimum z modułów błędów

D_12 =

błąd różnicy pomiędzy dwoma pierwszymi kandydatami

 

Wybory

10.05

 

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

Late poll

10.05

 

0,0288

0,0246

0,0094

0,0067

0,0041

 

Exit poll

10.05

 

0,0420

0,0414

0,0205

0,0157

0,0161

1

IBRIS

8.05

1100

0,0772

0,1203

0,0707

0,0552

0,0965

2

TNS Polska

6-7.05

1000

0,1394

0,1747

0,0840

0,0646

0,1019

3

Estymator

6-7.05

1293

0,1501

0,2244

0,1013

0,0623

0,1199

4

PP/ROBOP

27.04-3.05

6000

0,1615

0,2524

0,1144

0,0860

0,0919

5

Millward Brown

6-7.05

3016

0,1874

0,2837

0,1250

0,0772

0,1376

6

CBOS

16-22.04

1027

0,2693

0,3982

0,2098

0,1566

0,2053

7

GfK Polonia

9-12.04

1020

0,2952

0,4391

0,2403

0,1685

0,2198

 

Wyniki konkursu – II tura wyborów prezydenckich – 24 maja 2015

Lp

Sondaż

Data sondażu

Liczebność próby

D_stat =

 kąt statystyczny

L_1 =

suma modułów błędów

L_2 = pierwiastek z sumy kwadratów błędów

L_infty =

maksimum z modułów błędów

D_12 =

błąd różnicy pomiędzy dwoma pierwszymi kandydatami

 

Wybory

24.05

 

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

 

Late poll

24.05

 

0,0045

0,0090

0,0064

0,0045

0,0090

1

PP/ROBOP

18-20.05

6000

0,0055

0,0110

0,0078

0,0055

0,0110

2

CBOS

14-20.05

1048

0,0062

0,0125

0,0088

0,0062

0,0125

3

Millward Brown

22.05

2500

0,0128

0,0255

0,0180

0,0128

0,0255

 

Exit poll

24.05

 

0,0145

0,0290

0,0205

0,0145

0,0290

4

IBRiS

22.05

1100

0,0193

0,0386

0,0273

0,0193

0,0386

5

Estymator

21.05

1341

0,0205

0,0410

0,0290

0,0205

0,0410

6

TNS Polska

21.05

1000

0,0269

0,0537

0,0380

0,0269

0,0537

 

 

Data opublikowania: 17.06.2015
Osoba publikująca: Dariusz Stolicki